5.A

Informace

Blahopřeji našim páťákům, kteří obhájili 1. místo v Soutěži mladých cyklistů Prahy 3, na Dopravním hřišti v Jilmové, pod záštitou Ministerstva dopravy, Besipu, Městské policie a Červeného kříže. Konkurence byla siná, ale náš tým byl skvělý! Terka Řezníčková, Eliška Janečková, Miky Jaroš a Maty Krejčí ( bohužel bez Vojty Vlka, který nám onemocněl ).

Vítězové tedy postupují do krajského kola všech pražských škol.

 

Informace

Adresa na ŠvP od 3.6. - 7.6. 2019 :

Nový Dvůr - Poustky 21

331 65  Žihle

Tel.: 373 395 211

 

Prosím do obálky odevzdat u autobusu : potvrzení od lékaře ( platí 2 roky ), bezinfekčnost s datem odjezdu, kopii zdravotní kartičky.

Sraz v 7:30 hod. - ulice na Balkáně, návrat v pátek kolem poledne. Po návratu není možnost jít na oběd a do družiny.

 

9.5. - 10.5. Ředitelské volno

15.5. Charitativní den Run and Help, Květinový den

16.5. Sběr papíru

20.5. Fotografování

 

 

 

Učivo do 3.5.2019 a informace

Čj     Zájmena a číslovky. Větná skladba. Čtenářské deníky.

        Uč. do str. 127,    PS do str.72.

 

M      Převody jednotek. Dělení dvojc. dělitelem.

         Uč. do str. 88,   Geo - tělesa, povrch krychle.

 

Pd     Lidské tělo. Uč. do str. 59.

 

Vl      Evropa - poloha na Zemi. Uč.do str.7.

 

INFORMACE:

Děkuji všem dětem za pěknou přípravu a spolupráci na projektovém dni " Voda pro Afriku ", všechny výrobky se prodaly, počasí se vydařilo a všichni si to náramně užili !

Učivo do 22. 3. 2019 a informace

Čj     Přídavná jména. Koncovky podst. a příd. jmen. Vzory.

         Uč. do str. 110, PS do str. 64, PP do str. 51.

         Připravujeme se na třičtvrtletní práci z Čj.

 

M      Dělení dvojc. děl.,  převody jednotek, slovní úlohy.

         Uč. do str. 73.

         Připravujeme se na třičtvrtletní práci z M.

 

Pd      Člověk - lidské tělo.

           Uč. do str. 57.

 

Vl       Severní Morava. Práce s mapou. 

          Uč. do str. 37. 

 

INFORMACE:

Učivo do 8.3. 2019

Čj       Přídavná jména.

           Uč. do str. 100. PS do str. 61. PP do str. 45.

 

M        Dělení dvojciferným dělitelem.

           Uč. do str. 69. Geo - obsah čtverce a obdélníku.

 

Pd       Třídění živých organizmů.

            Uč. do str. 52. Vyhledáváme odpovědi na otázky str. 52.

 

Vl         Jižní Čechy.

            Uč. do str. 29. Pracujeme s mapou.

Učivo do 1. 3. 2019 a informace

ČJ     Přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací, skloňování, vzory.

          PP - průběžně doplňovat, zapisovat knihy do čtenářských deníků.

 

M       Písemné dělení dvojciferným dělitelem. Vysvětleny oba způsoby.

          Procvičovat samostatně do cvičného sešitu.

 

INFORMACE :

27.2.  Výchovný koncert - Národní dům na Vinohradech.

          Žáci pojedou po 8:00 hod., doklad na MHD, placeno z TF.

          Výuka poslední hodinu.

21.3. Den vody - školní projekt. Naše třída si vylosovala JEZERO.

Učivo do 31.1. 2019

Čj     Podstatná jména, koncovky podle vzorů, skloňování.

         Vzory r. m. živ. - předseda, soudce. Uč. do str. 86, PS do str. 46.

         Báseň z čítanky ( 3 možnosti ) nebo vlastní - přinést text.

 

M      Písemné násobení a dělení. Zaokrouhlování čísel, slovní úlohy.

         Uč. do str. 62.

Geo   Osová souměrnost. Obvody geometrických útvarů.

 

Pd     Mírný pás. ČR. Uč. do str.44.

          Referát na A4. Jedno zvíře a jednu rostlinu - krátká informace 

Učivo do 11.1. 2019

Čj     Shoda přísudku s několikanásobným podmětem.

         Uč. do str. 60.

          PS do str. 34.

          Oranžový sešit - Pravopisné pětiminutovky - samostatně po 

          sloupečcích. Připravujeme se na pololetní práci z Čj.

 

M      Čísla větší než milion. Složené slovní úlohy.

         Uč. do str. 54. Připravujeme se na pololetní práci z M.

M-G    Rýsujeme trojúhelníky, čtverce, obdélníky - kontrola potřeb

           na geometrii !!! 

 

Pd       Podnebné pásy.

 

Vl        Střední Čechy.

Učivo do 21.12. 2018

Čj     Shoda podmětu a přísudku. Základní skladební dvojice.

         uč. do str. 53

          PS do str. 28

          Slovesné kategorie - osoba, číslo, způsob a čas.

 

M        Římské číslice. Písemné dělení a násobení.

            uč. do str. 50

            Rýsujeme čtverec a obdélník. 

 

Pd        Podnebné pásy. 

             uč do str. 35

 

Vl         Praha a její okolí.

             uč. do str. 8

Učivo do 30.11.

ČJ     Podmět holý, rozvitý a několikanásobný.

         Uč. do str. 39.

          PS do str. 20.

 

M      Čísla větší než milion.

          Uč. do str. 43.

          Konstrukce trojúhelníku.

 

Pd      Vesmír. Země. Uč. do str. 32.

 

Vl       Sametová revoluce. Václav Havel. Uč. do str. 45.

 

 

Stránky