Řád školní družiny

1. Provoz školní družiny 6:30 až 17:30 hod.

2. Žáka přihlašuje k docházce do školní družiny písemně zákonný zástupce (rodiče) formou zápisního lístku. Případné vyloučení ze školní družiny bude projednáno ředitelem školy za přítomnosti zákonného zástupce žáka a vychovatelky.

3. Podle §123, odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §14 vyhlášky 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání a v souladu s vnitřní směrnicí ES/2005/05 o poplatcích ve školní družině činí poplatek za zájmové vzdělávání ve školní družině 250,- Kč/měsíc.

4. Doba pobytu ve školní družině se dodržuje podle záznamu zákonného zástupce v zápisním lístku. Dřívější odchody jsou povoleny jen na základě samostatného písemného požadavku, který musí obsahovat datum, čas odchodu a podpis zákonného zástupce žáka (požadavky se archivují). Na telefonní vyžádání nelze žáka ze školní družiny uvolnit.

5. Jestliže se zákonný zástupce nebo osoba uvedená v zápisním lístku nevyzvedne žáka do 17:30 a během 15 minut nepodá zprávu o svém zpoždění, požádá vychovatelka o spolupráci Policii ČR. V případě nevyzvednutí žáka do ukončení provozu školní družiny, může škola požadovat od zákonných zástupců náhradu režijních a mzdových nákladů.

6. Zjistí-li vychovatelka příznaky onemocnění žáka, ihned uvědomí zákonného zástupce, podle potřeby i lékaře.

7. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Školní družina koordinuje činnost tak, že umožní žákům účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou.

8. Vychovatelé dbají o bezpečnost a kázeň žáků od příchodu až do odchodu ze školní družiny. O akcích mimo školu informují předem rodiče prostřednictvím družinových sešitků.

9. Žáci školní družiny mají možnost využívat hřiště školy a školní zahradu. Dozor vykonávají vychovatelky.

10. Po vyučování přecházejí žáci do tříd určených pro jednotlivá oddělení školní družiny. Určená služba přinese předávací sešit, který obsahuje seznam nepřítomných žáků. Vychovatelka ihned zapíše docházku do třídní knihy.

11. Žáci přihlášení do školní družiny odcházejí do jídelny společně.

12. Za přechod žáků do zájmových kroužků odpovídá příslušný vedoucí kroužku.

13. Nevolnost nebo poranění je žák povinen ihned nahlásit vychovatelce.

14. Žák je povinen každý odchod ze třídy nahlásit vychovatelce.

15. Žák je povinen veškeré ztráty a nálezy nahlásit vychovatelce.

16. Cenné předměty (mobil, vyšší finanční hotovost, atd.) si žák nosí do školní družiny na vlastní nebezpečí. V případě potřeby si může cennosti uložit v sekretariátu školy u pí. Řezníčkové.

17. Za svědomité plnění řádu školní družiny může žák získat pochvalu. Za nedodržování a soustavné porušování řádu školní družiny může být žk potrestán (například vyloučením z kroužku či jiné družinové akce, přeřazením do jiného oddělení nebo vyloučení ze školní družiny).

18. Vstup rodičů do šaten není z hygienických a provozních důvodů povolen.