3.A

Týden 3.6. - 7.6. 2019

Český jazyk

Procvičování slovních druhů, časování sloves, doplňování i/y uprostřed slov. Shrnutí učiva 3. třídy. PS 82. Práce s textem - čtení s porozuměním.

Matematika

Písemné násobení, jednotky času - uč. str. 48, PS str. 43,44.

Prvouka

Smysly a smyslové orgány. Kostra a svaly. 

týden 27.5. - 31.5:

Český jazyk 

Slovní druhy - dokončení, procvičování.  Práce s textem, doplňování i/y v probraných jevech. Opakování. Závěrečný test ( čtvrtek nebo pátek).

Matemtika

Písemné násobení jednociferným činitelem. Procvičování písemných operací do 1000. Slovní úlohy. Závěrečný test příští úterý.

Prvouka

Lidské tělo. Péče o zdraví.

Výlet do Zoo se velmi vydařil - děti byly moc hodné a počasí nám také vyšlo.

Týden 20.5. - 24.5.

Český jazyk 

Slovní druhy - příslovce, předložky, spojky PS str.76,77,78, učeb.120 - 122. Stálé opakování a procvičování i/y po obojetných souhláskách.

Matematika

Násobení a dělení mimo obor násobilek uč. str.25 - 27, PS 38, 42.

Prvouka

Rozmanitost přírody, prostředí, živočichové.uč. str. 57 - 62.Samostatná práce s učebnici - vyhledávání uč. str. 56

Týden 13.5. - 17.5. 2019

Český jazyk

Slovní druhy - zájmena, číslovky, slovesa. PS str. 72, 76. uč. str. 117,118,120. Stále opakujeme, procvičujeme i/y po obojetných souhláskách. 

Matematika

násobení a dělení 10, 100. Násobení mimo obor násobilek. Uč. str.19,20. PS str. 37,38.

Geometrie - střed úsečky

Prvouka 

Rozmanitost života v přírodě, ochrana přírody. Uč. str. 56 - 58.

Test - živočichové

Týden 29.4. - 3.5. 2019

Český jazyk

Slovní druhy - přídavná jména, zájmena. uč.str. 116/7. PS 69,70,71.Procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách.

Matematika

Dělení se zbytkem, násobení mimo obor násobilek, uč. str. 15 - 17. PS 33,34.

Prvouka

Bezobratlí uč.str. 50. Poznávání živočichů.

Vážení rodiče, děkujeme za podporu a účast na Dni Voda pro Afriku.

 

Týden 8.4. - 12.4.

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po V, uč.str. 102 - 105. PS 58 - 60.

Matematika

opakování násobilek, slovní úlohy - uč.str. 4 - 7. Dělení se zbytkem.

Prvouka

ŽIvočichové - uč. str. 46 - 49.

Týden 1.4.2019 - 5.5.2019

Český jazyk

Slova protikladná. Procvičování probraných vyjmenovaných slov.Určování mluvnických kategorií - u podstatných jmen i  sloves. Čtvrtletní písemná práce.

Matematika

Písemné sčítání, odčítání. Zaokrouhlování. Slovní úlohy. Čtvrtletní písemná práce. Geometrie - kruh, kružnice.

Prvvouka

Houby - popis. Houby jedlé, nejedlé, jedovaté. 

Týden 25.3.- 29.3. 2019

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S, opakování mluvnických kategorií podst. jmen a sloves. PS 53 - 56.

Matematika

Slovní úlohy, písemné sčítání, odčítání, zaokrouhlování. Dokončení 2. dílu učebnice.

Prvouka

Opylování rostlin, semena, plody - práce s textem

Stránky