5.C

PROBÍRANĚ UČIVO

10.6. - 15.6..2019 

Český jazyk

učebnice str. 145 - 150

Neohebné slovní druhy

Stavba věty, souvětí, věta hlavní a věta vedlejší

PS str. 81 - 83 

 

 

 

Matematika

učebnice str. 96 - 100

-  zlomky, 

- desetinná čísla

- opakovat geometrii na písemnou práci

( konstrukce trojúhelníku, čtverce a obdélníku, výpočet obvodu, obsahu a povrchu )

 Povrch a síť krychle a kvádru

 

Přírodověda

Člověk - lidské tělo

učebnice str. 63 - 65

 

Vlastivěda