Zápis do 1. tříd

Zápis 5. a 6. 4. 2022 14 – 18 hodin

Termín online registrace 28.3. - 4.4.2022

Online zápis

Zapisujeme všechny děti, které dovrší 6 let věku do konce srpna 2022, a děti starší, pokud měly povolený odklad školní docházky. Zapisujeme i děti, které dovrší 6 let věku v období září – prosinec 2022, avšak pouze s vyjádřením školského poradenského zařízení.

Žadatelé o odklad mohou přijít v termínu zápisu ( i dříve) již s vyjádřením školského poradenského zařízení a s vyjádřením odborného lékaře.

Podle §36 odst. 7 Školského zákona musí být přednostně přijaty děti s místem trvalého pobytu v školském obvodu stanoveném škole zřizovatelem.

1. Školský obvod - ZŠ  Chmelnice pro žáky 1. tříd:

(děti přijímané přednostně dle Školského zákona)

Seznam dětí s trvalým místem pobytu ve školském obvodu obdrží škola před zápisem z Registru obyvatel.( Každý občan by měl ve své spádové škole oznámit, pokud je dítě přijato jinam)

Kapacita je 84 míst, pokud nebude postačovat pro všechny děti z našeho školského obvodu, rozhodne los v této skupině dětí.

 • Buková
 • Habrová
 • K Chmelnici
 • K Lučinám
 • Koněvova – lichá č. od 205 výše, sudá č. od 238 výše
 • Křivá
 • Květinková – lichá č. od 13 výše, sudá č. od 12 výše
 • Luční
 • Na Balkáně – sudá č. od 68 výše
 • Na Lučinách
 • Na Vrcholu
 • Nad Lukami
 • Osiková
 • Pod Lipami – lichá č. od 23 výše, sudá č. od 38 výše
 • Spojovací – sudá č. 30 -50
 • U Kněžské louky
 • V Jezerách
 • V Okruží

 

2.Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod

Děti s místem trvalého pobytu mimo náš školský obvod mají přednostní právo přijetí ve svých spádových školách. K nám budou tyto děti přijímány  na volná místa, až po přijetí dětí z našeho školského obvodu . Pokud počet nespádových uchazečů  převýší možnou kapacitu, rozhodne los v této skupině nespádových dětí.

 

Škola se chystá otevřít 3 třídy (maximálně 84 žáků). Třídy se mohou naplňovat maximálně do 28 žáků, pokud však ve třídě nejsou vřazeni žáci s 2. – 5. stupněm pedagogické podpory (např. cizinci bez porozumění, děti s ADHD, spec. poruchy učení, zdravotně výrazně oslabení aj.). Za každého takového žáka se snižuje maximální kapacita třídy.

Školský zákon zná jediné kritérium a tím je přednostní přijetí podle školského obvodu. Přijímání dětí podle sociální situace , pracoviště rodičů ,vzdálenosti od školy, sourozenců, testování ,pořadí příchodu k zápisu aj., může být hodnoceno jako možný různý stupeň diskriminace vůči jiné skupině.

 

O případném losování bude pořízen protokol a bude zveřejněn. Po zápisu musí být eliminovány vícečetné zápisy. Celkové seznamy přijatých žáků pak budou na nástěnce školy a na webu  6.5.2022 ( pod číselnými kody)

Rodičům přijatých žáků se vyrozumění neposílá, nepřijatým bude zasláno.

 

Odklad povinné školní docházky

Rodiče mohou ředitele kterékoli školy (nejlépe spádové) požádat o odklad povinné školní docházky.

Žádost je třeba podpořit vyjádřením:

 1. Odborného lékaře
 2. Školského poradenského zařízení

Bývá výhodné obstarat si dříve potvrzení lékaře, a toto pak oznámit ve školském poradenském zařízení při žádosti o vyjádření, kde lékařskou zprávu pak většinou podpoří ve zrychleném řízení. S ohledem na nutnost vřazení dítěte s odkladem, do mateřské školy či přípravné třídy, je nanejvýš výhodné spěchat a mít žádost i potvrzení přímo u zápisu (5. a 6. 4.) nebo, co nejdříve po něm. Dítě se žádostí o odklad (vč. doporučení) v daném roce k zápisu nemusí, věc lze řešit jen mezi rodičem a ředitelem školy. K zápisu pak přichází až po odkladu.

Zápis: 5. a 6. 4. od 14 do 18 hodin (na pořadí příchodu nezáleží)

                      K zápisu je třeba rodný list dítěte a doklad prokazující bydliště.

                                      6.5. – zveřejnění kódů přijatých a nepřijatých

                                      9.5. – odesílání zamítavých rozhodnutí

Školské poradenské zařízení( k posouzení odkladů)

PPP -  Lucemburská 40, Praha 3 – Mgr. Majerová. Tel.: 222 717 193

V Praze 9.2.2022                                                              Mgr. Václav Havelka,řed.školy

 

Doplňující informace od MČ Praha 3

rádi bychom Vás informovali, že děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve standardním zápisu do základních škol přednostní místa. Tento zápis se uskuteční v již avizovaných termínech 5. a 6. dubna 2022.

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis v období od 1.června 2022 do 15.července 2022. Konkrétní datum zápisu bude upřesněno na stránkách základních škol a  na webu městské části v průběhu května.  

MČ Praha 3 

Datum: 
Úterý, 5. Duben 2022 -
14:00 - 18:00