Zápis do 1. tříd

Zápis 12. a 13. 4. 2023 14 - 18 hodin

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis v období od 1.června 2023

 

Termín online registrace 27.3. - 11.4.2023

Zápis odkaz

Generování přihlášek v aplikaci Zápisy Online a rezervace termínu pro návštěvu školy ve dnech zápisu.

Ve výše uvedeném termínu si v aplikaci Zápisy Online můžete vygenerovat přihlášku do vámi zvolené školy a zarezervovat si termín návštěvy školy ve dnech zápisu. Vygenerovaná přihláška z aplikace Zápisy Online vám přijde vyplněná do e-mailu ve formátu PDF, v této fázi nemusíte ZŠ kontaktovat. Informace o dítěti se škole odešlou do systému a škola bude očekávat, že ve dnech zápisu (12. a 13. dubna) jí doručíte přihlášku a dostavíte se s dítětem na návštěvu školy ve vámi rezervovaný termín. Aby byl zápis kompletní, musíte vždy přihlášku podepsat a doručit škole ve dnech zápisu (letos 12. nebo 13. dubna).

Samozřejmě mohou přijít rodiče k zápisu i bez registrace.

 

Přijímáme žádosti o přijetí všech děti, které dovrší 6 let věku do konce srpna 2023, a děti starší, pokud měly povolený odklad školní docházky. Zapisujeme i děti, které dovrší 6 let věku v období září–prosinec 2023, avšak pouze s vyjádřením školského poradenského zařízení.

Žadatelé o odklad mohou přijít v termínu zápisu (i dříve) již s vyjádřením školského poradenského zařízení a s vyjádřením odborného lékaře.

Podle §36 odst. 7 Školského zákona musí být přednostně přijaty děti s místem trvalého pobytu v školském obvodu stanoveném škole zřizovatelem.

Aktuální stav spádových oblastí je možné sledovat na webu MČ Praha 3, se vznikem nových ulic v oblasti Vackova, dochází k přesunům a změnám.

https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/zivotni-situace/skolstvi/informace-k-zapisu-skol/skolske-obvody-zakladnich-skol-zrizovanych-mestskou-casti-praha-3

Seznam dětí s trvalým místem pobytu ve školském obvodu obdrží škola před zápisem z Registru obyvatel. (Každý občan by měl ve své spádové škole oznámit, pokud je dítě přijato jinam)

Kapacita je 84 míst ve třech třídách. Pokud nebude postačovat pro všechny děti z našeho školského obvodu, rozhodne los v této skupině dětí a ve spolupráci se zřizovatelem bude pro tyto děti nabídnuto místo ve škole s volnou kapacitou. Zatím se tak nikdy nestalo, avšak situace se různě mění a je nutno i o této variantě informovat.

 

Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod

Děti s místem trvalého pobytu mimo náš školský obvod mají přednostní právo přijetí ve svých spádových školách. K nám budou tyto děti přijímány na volná místa, až po přijetí dětí z našeho školského obvodu. Pokud počet nespádových uchazečů převýší možnou kapacitu, rozhodne los v této skupině nespádových dětí.

Škola se chystá otevřít 3 třídy (maximálně 84 žáků). Třídy se mohou naplňovat maximálně do 28 žáků, pokud však ve třídě nejsou vřazeni žáci s 2. – 5. stupněm pedagogické podpory (např. cizinci bez porozumění, děti s ADHD, spec. poruchy učení, zdravotně výrazně oslabení aj.). Za každého takového žáka se snižuje maximální kapacita třídy.

Školský zákon zná jediné kritérium a tím je přednostní přijetí podle školského obvodu. Přijímání dětí podle sociální situace, pracoviště rodičů, vzdálenosti od školy, sourozenců, testování, pořadí příchodu k zápisu aj., může být hodnoceno jako možný různý stupeň diskriminace vůči jiné skupině a není přípustný.

O případném losování bude pořízen protokol a bude zveřejněn. Po skončení zápisu musí být eliminovány a řešeny vícečetné zápisy.

Celkové seznamy přijatých žáků pak budou na nástěnce školy a na webu 5.5.2023
(pod číselnými kódy)

Rodičům přijatých žáků se vyrozumění neposílá, nepřijatým bude zasláno.

 

Odklad povinné školní docházky

Rodiče mohou ředitele kterékoli školy (nejlépe spádové) požádat o odklad povinné školní docházky.

Žádost je třeba podpořit vyjádřením:

  1. Odborného lékaře
  2. Školského poradenského zařízení

Bývá výhodné obstarat si dříve potvrzení lékaře, a toto pak oznámit ve školském poradenském zařízení při žádosti o vyjádření, kde lékařskou zprávu pak většinou podpoří ve zrychleném řízení. S ohledem na nutnost vřazení dítěte s odkladem, do mateřské školy či přípravné třídy, je nanejvýš výhodné spěchat a mít žádost i potvrzení přímo u zápisu (12. a 13.4..) nebo, co nejdříve po něm. Dítě se žádostí o odklad (vč. doporučení) v daném roce k zápisu nemusí, věc lze řešit jen mezi rodičem a ředitelem školy. K zápisu pak přichází až po odkladu.

Zápis12. a 13. 4. od 14 do 18 hodin (na pořadí příchodu nezáleží)

                      K zápisu je třeba rodný list dítěte a doklad prokazující bydliště.

                                      6.5. – zveřejnění kódů přijatých a nepřijatých

                                      9.5. – odesílání zamítavých rozhodnutí

 

Školské poradenské zařízení (k posouzení odkladů)

PPP - Lucemburská 40, Praha 3 – Mgr. Majerová. Tel.: 222 717 193

 

V Praze 1.3.2023                                                              Mgr. Václav Havelka, řed. školy

 

 

Doplňující informace od MČ Praha 3

rádi bychom Vás informovali, že děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve standardním zápisu do základních škol přednostní místa. Tento zápis se uskuteční v již avizovaných termínech 12. a 13. dubna 2023.

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis v období od 1.června 2023.