5.B

PD - probírané učivo v 1. pololetí

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA:

člověk v přírodě

člověk a neživá příroda

základní podmínky života

nerosty a horniny – nerudní suroviny,rudy, drahé kovy

energetické suroviny

půda

člověk a vesmír –Slunce, sluneční soustavy, Země, Měsíc

člověk a živá příroda, rozmanitost života na zemi

život v podnebných pásech (tropický, subtropický) - test. 4. 1. 2018

mírný pás, polární pás (leden 2018)

přizpůsobivost rostlin a živočichů v jednotlivých podnebných pásech (leden 2018)

VL - probírané učivo v 1. pololetí

 

 

 

VLASTIVĚDA:

české země jako součást Rakouska

obrození českého jazyka (buditelé, vynálezy, kultura a umění)

politické probuzení

Rakousko Uhersko – dualismus

hospodářský růst českých zemí

nové uspořádání společnosti

I. světová válka

samostatné Československo

rozpad republiky

2.světová válka

protifašistický odboj

konec druhé světové války

Československá republika v letech 1945-1992

vznik České republiky

M - probírané učivo v 1. pololetí

 

 

 

MATEMATIKA:

číselná řada, porovnávání čísel, rozvinutý zápis čísel

početní operace s přirozenými čísly do 1 000 000 000

převody jednotek délky, času, hmotnosti, objemu

bod, úsečka, přímka, rovina, vzájemná poloha přímek

kružnice a kruh

typy trojúhelníků

konstrukce trojúhelníku, čtverce a obdélníku

osově souměrné útvary (leden 2018)

obvody geometrických útvarů (leden 2018)

 

 

ČJ - probírané učivo v 1. pololetí

 

 

 

ČESKÝ JAZYK:

opakování vyjmenovaných slov a koncovek podstatných jmen

stavba slova a slovotvorný základ

procvičování předpon a přípon

předpony s-, z-, vz-

skupiny bě/bje, vě/vje, pě

význam slov

mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas, způsob)  

základní skladební dvojice (podmět a přísudek)

shoda přísudku s podmětem

mluvnické kategorie podstatných jmen (leden 2018)

PF 2018

Vážení rodiče, milé děti,

věřím, že jste prožili krásné vánoční svátky a pomalu se loučíte s rokem 2017. Do roku následujícího Vám všem chci popřát mnoho zdraví, úspěchu, lásky, životního elánu a optimismu.

S pozdravem Tomáš Novák

Informace k začátku šk. roku

Dobrý den, vážení rodiče!

Srdečně Vás zdravím v novém šk. roce a věřím, že jste si užili pěkné letní dny. Již se těším na spolupráci s dětmi i s Vámi. Zde vkládám základní informace k začátku šk. roku:

 

4. 9. - Od 8:00 slavnostní zahájení na hřišti školy.

        - Od 8:15 do 8:55 budeme s dětmi ve třídách.

5. 9. - Děti obdrží žákovské knížky, rozvrh hodin i učebnice.

          Konec vyučování v 11:40. Poté oběd ve šk. jídelně. 

6. 9. - Výuka probíhá dle rozvrhu. Konec vyučování v 11:40.