5.B

Probírané učivo v termínu 11. 9. - 20. 10. 2017

 

 

 

ČJ -     stavba slova (předpona/kořen/přípona), slovotvorný základ

           vyjmenovaná slova

           předpony (roz-, bez-, od-, nad-, pod-, před-, s-, z-, vz-) a

           předložky

           skupiny bě/bje, vě/vje, pě

           význam slov (slova lichotivá/hanlivá,

           mnohoznačná/jednoznačná, protikladná/souznačná,

           nadřazená/podřazená/souřadná)

 

M -      číselná řada, porovnávání čísel, rozvinutý zápis čísel

Informace k začátku šk. roku

Dobrý den, vážení rodiče!

Srdečně Vás zdravím v novém šk. roce a věřím, že jste si užili pěkné letní dny. Již se těším na spolupráci s dětmi i s Vámi. Zde vkládám základní informace k začátku šk. roku:

 

4. 9. - Od 8:00 slavnostní zahájení na hřišti školy.

        - Od 8:15 do 8:55 budeme s dětmi ve třídách.

5. 9. - Děti obdrží žákovské knížky, rozvrh hodin i učebnice.

          Konec vyučování v 11:40. Poté oběd ve šk. jídelně. 

6. 9. - Výuka probíhá dle rozvrhu. Konec vyučování v 11:40.