Zápis 4. a 5. 4. 2018 14 – 18 hodin

K zápisu přicházejí všechny děti, které dovrší 6 let věku do konce srpna 2018, a děti starší, pokud měly povolený odklad školní docházky. Přijít mohou i děti, které dovrší 6 let věku v období září – prosinec 2018, avšak pouze s vyjádřením školského poradenského zařízení.

Žadatelé o odklad přicházejí v termínu zápisu již s vyjádřením školského poradenského zařízení a s vyjádřením odborného lékaře.

Podle §36 odst. 7 Školského zákona musí být přednostně přijaty děti s místem trvalého pobytu v školském obvodu stanoveném škole zřizovatelem.

 

1. Školský obvod     -       ZŠ  Chmelnice pro žáky 1. tříd:

(děti přijímané přednostně dle Školského zákona)

Seznam dětí s trvalým místem pobytu ve školském obvodu obdrží škola před zápisem z Registru obyvatel.

Kapacita je 84 míst, pokud nebude postačovat pro všechny děti ze školského obvodu, rozhodne los v této skupině dětí.

 • Buková
 • Habrová
 • K Chmelnici
 • K Lučinám
 • Koněvova – lichá č. od 205 výše, sudá č. od 238 výše
 • Křivá
 • Květinková – lichá č. od 13 výše, sudá č. od 12 výše
 • Luční
 • Na Balkáně – sudá č. od 68 výše
 • Na Lučinách
 • Na Vrcholu
 • Nad Lukami
 • Osiková
 • Pod Lipami – lichá č. od 23 výše, sudá č. od 38 výše
 • Spojovací – sudá č. 30 -50
 • U Kněžské louky
 • V Jezerách
 • V Okruží

Pozn. Dřívější ustanovení, že školský obvod ZŠ Jarov náleží pro děti od 6. ročníku k naší škole, již neplatí. Tento školský obvod nově náleží pro děti ve věku 6. - 9. ročníku, k ZŠ Pražačka.

 

2. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod

Děti s místem trvalého pobytu mimo náš školský obvod mají přednostní právo přijetí ve svých spádových školách. K nám budou tyto děti přijímány  na volná místa až po přijetí dětí z našeho školského obvodu. Pokud jejich počet převýší možnou kapacitu, rozhodne los v této skupině nespádových dětí.

Škola se chystá otevřít 3 třídy (maximálně 84 žáků). Třídy se mohou naplňovat maximálně do 28 žáků, pokud však ve třídě nejsou vřazeni žáci s 2. – 5. stupněm pedagogické podpory (např. cizinci bez porozumění, děti s ADHD, spec. poruchy učení, zdravotně výrazně oslabení aj.). Za každého takového žáka se snižuje maximální kapacita třídy.

Školský zákon zná jediné kritérium a tím je přednostní přijetí podle školského obvodu. Přijímání dětí podle sociální situace, pracoviště rodičů, vzdálenosti od školy, sourozenců, testování, pořadí příchodu k zápisu aj., může být hodnoceno jako možný různý stupeň diskriminace vůči jiné skupině.

O losování bude pořízen protokol a bude zveřejněn. Celkové seznamy přijatých žáků budou na nástěnce školy a na webu v úterý 17. 4. 2018.

Rodičům přijatých žáků se vyrozumění neposílá, nepřijatým bude zasláno.

 

Odklad povinné školní docházky

Rodiče mohou ředitele kterékoli školy (nejlépe spádové) požádat o odklad povinné školní docházky.

Žádost je třeba podpořit vyjádřením:

 1. Odborného lékaře
 2. Školského poradenského zařízení

Bývá výhodné obstarat si dříve potvrzení lékaře, a toto pak oznámit ve školském poradenském zařízení při žádosti o vyjádření, kde lékařskou zprávu pak většinou podpoří ve zrychleném řízení. S ohledem na nutnost vřazení dítěte s odkladem, do mateřské školy či přípravné třídy, je nanejvýš výhodné spěchat a mít žádost i potvrzení přímo u zápisu (4. a 5. 4.) nebo, co nejdříve po něm. Dítě se žádostí o odklad (vč. doporučení) v daném roce k zápisu nemusí, věc lze řešit jen mezi rodičem a ředitelem školy. K zápisu pak přichází až po odkladu.

Zápis: 4. a 5. 4. od 14 do 18 hodin (na pořadí příchodu nezáleží)

                                      17. 4. – zveřejnění kódů přijatých a nepřijatých

                                      18. 4. – odesílání zamítavých rozhodnutí

Školské poradenské zařízení (k posouzení odkladů)

PPP -  Lucemburská 40, Praha 3 – Mgr. Majerová. Tel.: 222 717 193

V Praze 13.2.2018                                                              Mgr. Václav Havelka,řed.školy